Vaccine

POLYPLEUROSIN

post img

12/07/2017 - Heo

Vaccine nhũ dầu phòng hội chứng hô hấp trên heo

ROKOVAC NEO

post img

28/06/2017 - Heo

Vaccine phòng bệnh do Rotavirus và E.coli trên heo

PARVOERYSIN

post img

28/06/2017 - Heo

Vaccine vô hoạt phòng bệnh Parvo virus và đóng dấu heo.

MYVAC-HC

post img

28/06/2017 - Heo

Vaccine sống chủng GPE (-) phòng bệnh dịch tả cho heo.